Vorige | Volgende

Dorpzicht 1bnr 2 Schagerbrug

Vraagprijs € 299.500 k.k.

Bewaar object

Omschrijving

Heerlijk wonen in Schagerbrug op een ruime kavel in uw eigen droomhuis.....
Even buiten Schagen, omringd door eeuwenoude landerijen en polders, ligt het vriendelijke dorp Schagerbrug. Een levendige plaats die haar ontspannen dorpse charme heeft weten te behouden. Het dorp krijgt nu de uitbreiding aan de westzijde genaamd plan Buitenvaert.

Wie kiest voor wonen in plan Buitenvaert kiest voor wonen tussen water en groen, in het klassieke Noord-Hollandse landschap van sloten, vaarten en prachtige vergezichten. In Schagerbrug is de luchtkwaliteit nog super en het leven is er rustig en goed. Ziet u zichzelf hier al wonen? Maak dan nu gebruik van de kans om op deze laatst beschikbare en meest voordelige bouwkavel uw droomhuis te realiseren!! Met de sfeervolle winkelstad Schagen en de brede Noordzeekust op steenworp afstand is het hier gegarandeerd prettig en ontspannen wonen.

De kavelgrootte bedraagt maar liefst 720 m² en de zon heeft op ieder moment van de dag de ruimte om in de tuin te schijnen.

De kavel kan worden voorzien van een nieuw te realiseren woning zoals vermeld in een bestaande advertentie op onze website en Funda maar u kunt er ook voor kiezen om zelf uw droomhuis te (laten) bouwen op deze fantastische kavel.
Aan u de keuze.

Voor alle regels en voorschriften op deze kavel verwijzen wij u graag naar de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Plankenmerk NL.IMRO.0441.BGZBPBUITENVAERT-VA02

Indien u op deze kavel zelf een woning wenst te realiseren dan kunt u gebruik maken van het kavelpaspoort dat wij speciaal voor deze kavel hebben opgesteld.


KENMERKEN:

- Unieke (laatst beschikbare) bouwkavel
- De kavel is aan de achterzijde (vanuit de woonwijk) te bereiken met de auto
- De vraagprijs is een messcherpe "bieden vanaf" prijs
- Bijgebouwen zoals garage en/of veranda behoren hier tot de mogelijkheden
- Er is een bestaand object met vergunning reeds voorhanden, U kunt uiteraard ook uw eigen ontwerp toepassen.REGELS BESTEMMINGSPLAN

Wonen - 1
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
wonen, al dan niet in combinatie met een beroeps- of bedrijfsactiviteit aan huis of een bed & en breakfast;

met de daarbij behorende:
-gebouwen,
-bouwwerken geen gebouwen zijnde;
-tuinen, erven en terreinen;
-groenvoorzieningen;
-verkeers- en verblijfsvoorzieningen;
-openbare nutsvoorzieningen;
-voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.


Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen:
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
-een hoofdgebouw mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
-per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd, tenzij de gronden ter plaatse zijn voorzien van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden', in welk geval het maximum aantal woningen het binnen de aanduiding aangegeven aantal mag bedragen;
-binnen de aanduiding Wonen - 1 en Wonen - 2 is per kavel de realisatie van in totaal maximaal 1 woning mogelijk;
-de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 6,5 m bedragen;
-de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 10 m bedragen;
-ter plaatse van de aanduiding 'markant gebouw' is een goothoogte van 8 m en een bouwhoogte van 11 m toegestaan;
de dakhelling van een hoofdgebouw mag niet minder dan 45° bedragen;
de inhoud van een woning, met inbegrip van aan- en uitbouwen als bedoeld in lid 6.2.2 en 6.2.3 mag niet meer dan 750 m² bedragen;
een hoofdgebouw dient op ten minste 3 m van de zijdelingse perceelsgrens te worden gebouwd.
6.2.2 Aan- en uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan zijgevels van een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel van de woning worden gebouwd;
aan- of uitbouwen mogen aan de zijgevel of in het verlengde daarvan van de woning worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde daarvan;
tot maximaal 3 m voorbij de zijdelingse bouwgrens
tot maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens;
in afwijking van het bepaalde onder b mogen erkers voor de voorgevel worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:
-de diepte van erkers mag niet meer dan 1,5 m bedragen;
-de bouwhoogte van erkers mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning waaraan wordt gebouwd bedragen, met een maximum van 3 m;
-aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen van een kap worden voorzien waarvan de goothoogte niet meer dan 3 m mag bedragen en waarvan de dakhelling gelijk is aan die van het hoofdgebouw;
-aan- of uitbouwen aan de zijgevel van de woning mogen plat worden afgedekt mits de hoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag met een maximum van 4 m.
6.2.3 Aan- en uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw
Voor het bouwen van aan- of uitbouwen aan achtergevels van een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
-aan- of uitbouwen mogen aan de achtergevel van de woning worden gebouwd;
-aan- of uitbouwen mogen aan de achterzijde van de woning tot maximaal 3 m achter de achterste bouwgrens worden gebouwd;
-de goot- en bouwhoogte van aan- of uitbouwen aan de achterzijde van de woning mag niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de woning bedragen, met een maximum van 3 m respectievelijk 4 m.
6.2.4 Bijgebouwen
Voor het bouwen van bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:
bijgebouwen dienen minimaal 1 m achter de voorgevellijn van de woning en het verlengde daarvan te worden gebouwd;
de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen;
de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van bijgebouwen nooit hoger mag zijn dan de bouwhoogte van woningen.

6.2.5 Oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen
Ten aanzien van oppervlaktenormen voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende regels:
de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan:
50 m² voor erven met een kleinere oppervlakte dan 2.000 m²;
70 m² voor erven met een oppervlakte vanaf 2.000 m²;
de gezamenlijke oppervlakte van een aan- en uitbouw en een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50% van het achtererfgebied van de woning.
6.2.6 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
-de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevellijn mag maximaal 1 m bedragen;
-de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag maximaal 2 m bedragen;
-de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen;
-de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 m bedragen.
6.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:
-een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
-de verkeersveiligheid;
-de sociale veiligheid;
-de milieusituatie;
-de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2.1 sub d en e in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van een hoofdgebouw met ten hoogste 1 m wordt vergroot, mits:
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
-een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
-de verkeersveiligheid;
-de sociale veiligheid;
-de milieusituatie;
-de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden,
de hogere goot- en/of bouwhoogte op het punt van de wet- en regelgeving op het gebied van natuurwaarden in de vorm van een natuurtoets uitvoerbaar is.

6.5 Specifieke gebruiksregels
Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving als bedoeld lid 6.1 wordt in ieder geval aangemerkt:
het gebruiken of laten gebruiken van woningen en bijgebouwen als recreatief nachtverblijf, met uitzondering van het gebruik voor bed & breakfast in bestaande woningen, mits:
bed & breakfast ondergeschikt is aan de woonfunctie;
de gezamenlijke vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het bruto vloeroppervlak van bestaande woningen;
het aantal slaapplaatsen ten hoogste 9 bedraagt;
het parkeren op eigen erf plaatsvindt;
sprake is van een acceptabele verkeerssituatie;
het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsuitoefening aan huis, zodanig dat:
de gezamenlijke vloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van het bruto vloeroppervlak van de betreffende woningen en de bijbehorende aan-, uitbouwen en bijgebouwen met een maximum van 40 m²;
de activiteit vergunning plichtig is op grond van de Wet milieubeheer;
de activiteit niet valt binnen de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden beroepen en bedrijven, dan wel een daar mee voor wat betreft de milieugevolgen voor de omgeving gelijk te stellen beroeps- of bedrijfsuitoefening;
het detailhandel of horeca betreft;
op de bij de betreffende woning behorende gronden buitenopslag van goederen ten behoeve van het aan huis gebonden beroep of bedrijf plaatsvindt;
het zodanig verkeer aantrekkende activiteiten betreft die verkeersoverlast veroorzaken of die verkeersmaatregelen noodzakelijk maken;
het parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
het gebruiken of laten gebruiken van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte goederen en materialen.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
bouwgrond
Type woning
bouwgrond
Soort bouw
niet van toepassing

Details

Bouwrijpe bouwgrond
ja
Ligging
aan water, in woonwijk, vrij uitzicht
Permanente bewoning
ja

Oppervlakten en inhoud

Bouwgrond
720 m²
Perceel
720 m²

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Zijpe C 1956
Oppervlakte
415 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom
Kadastrale aanduiding
Zijpe C 1981
Oppervlakte
305 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
geen tuin

Garage

Garagesoorten
geen garage
Bekijk alle kenmerken

Alle foto's

Deel dit object